Rozbor Licenčního manuálu

Krajský fotbal

Rozbor Licenčního manuálu (protokolu) zpracovaný členy KM ČMFS Vladimírem Blažejem, Luďkem Procházkou a Tomášem Provazníkem. Pokud se tak stalo opakovaně, omlouvám se a děkuji za pochopení.

Mgr.Vladimír Blažej
2.místopředseda Královéhradeckého KFS
604251209
495490328

 

 

Rozbor jednotlivých parametrů Licenčního manuálu (protokolu) Sportovních center mládeže a Sportovních středisek mládeže – Mgr.Vladimír Blažej

X – připomínka, hodnocení

SC1 – parametr kategorie A

1.Metodický rozvoj v kategoriích vzdělávání

X pojem vzdělávání nebo sportovní přípravy nebo komplexu těchto dvou faktorů právě včetně důrazu na přípravu hráče v příslušné základní či střední škole – NENÍ DEFINOVÁNO

2.Spolupráce

X není definováno, jaká spolupráce ?

3.Skauting

X jednoznačně špatný termín, nutno využít terminologii výběr talentů se všemi jeho aspekty, skauting je v tomto směru naprosto devalvující pojem

4.Vlastní iniciativa

X není definována, jaká vlastní iniciativa ?

ZÁVĚR: Parametr SC1 musí být součástí licenčního manuálu, ale musí být stanovena jeho základní osnova, která bude vystihovat důvod a strukturu tohoto parametru

SC2 – parametr kategorie A

1.Přechod hráčů z SpSM a SCM (každoroční seznam)

Bez připomínek

SC3 – parametr kategorie A

1.Počet tréninkových jednotek

X musí obsahovat rámcový plán podle daných období sportovní přípravy a poté výkaz činnosti SCM nebo SpSM v daném kalendářním měsíci

SC4 – parametr kategorie A

1.Počet zápasů

X musí obsahovat rámcový plán utkání podle daných období sportovní přípravy a poté výkaz činnosti SCM nebo SpSM v daném kalendářním měsíci, JE TOTO KVALITATIVNĚ PARAMETR KATEGORIE A ?

SC5 – parametr kategorie A

1.Počet vychovaných hráčů pro seniorský fotbal

X je naprosto chybný z hlediska sledovaného období 2 let, prakticky se jedná pouze o hráče SCM ročníku 1990 a 1991, případně některé mladší, SpSM tímto kritériem vůbec nemůže být hodnoceno, předpokládáme, že hráči ročníku 1994 a 1995 se neprofilují v dospělé kopané – EFEKTIVITA DOSAVADNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT HODNOCENA JEDNOZNAČNĚ DELŠÍM OBDOBÍM

SC6 – parametr kategorie A

1.Počet vychovaných hráčů pro reprezentace U-16 až U-21

X je naprosto chybný z hlediska sledovaného období 2 let, , SpSM tímto kritériem vůbec nemůže být hodnoceno, je hodnoceno pouze hráči ročníku 1994 a 1995 – EFEKTIVITA DOSAVADNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT HODNOCENA JEDNOZNAČNĚ DELŠÍM OBDOBÍM, zde je hodnocena pouze finální část a nikoliv vklad předcházejících subjektů, který je mnohdy daleko podstatnější

SC7 – parametr kategorie A

1.Lektorská činnost

X navrženo písemné hodnocení aktivit trenérů SpSM a SCM v lektorské činnosti (nutno stanovit období), jinak nejsou připomínky

SC8 – parametr kategorie A

1.Měsíční tréninkové plány

X Nejsou připomínky, ale není double s parametry SC3 a SC4

SC9 – parametr kategorie A

1.Rozpis činnosti v dopoledních hodinách

X tento parametr považuji za naprosto neodpovídající hodnocení kategorie A, bude mít přímý negativní vliv na školní docházku, na logistiku přípravy a na problematiku vzdělávání, která je v řadě případů hráči dorosteneckých kategorií podceňována, apod., dopolední tréninkové jednotky je možno především zařazovat v období prázdnin a volných dnů, případně pouze jednou týdně, JAKÝ MÁ VLASTNĚ EFEKT TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA V DOPOLEDNÍM ČASE vyjma případné dvoufázové přípravy v určitých obdobích, JAKÉ VLASTNĚ MAJÍ VÝZNAMOVÉ PARAMETRY HODINY TĚLESNÉ VÝCHOVY NAPŘÍKLAD V SPSM ?

DOPORUČUJI PARAMETR VYŘADIT, je součástí plánu sportovní přípravy

SC10 – parametr kategorie A

1.Rozpis tréninkových ploch pro jednotlivé věkové kategorie

Nejsou připomínky

LC1 – parametr kategorie A

1.Členství v ČMFS

X Nelze uvádět „SCM musí být uznávaným členem ČMFS“, SCM není právní subjekt, nutno uvést „Občanské sdružení (klub) zřizující SpSM nebo SCM musí být uznávaným členem ČMFS“, jinak nejsou připomínky, parametr odpovídá

LC2 – parametr kategorie A

1.Účast v soutěžích ČMFS

X Analogicky s LC1, SCM není právní subjekt, nutno uvést „Občanské sdružení (klub) zřizující SpSM nebo SCM“, jinak nejsou připomínky, parametr odpovídá

LC3 – parametr kategorie A

1.Právní forma

X špatná formulace, nutno uvést „SpSM nebo SCM zřizují pouze občanská sdružení s členstvím v ČMFS“, parametr musí být na počátku systémového bloku jinak nejsou připomínky, parametr odpovídá

LC4 – parametr kategorie A

1.Organizační struktura

X naprosto chybná formulace o vlastnické struktuře u občanského sdružení, nelze aplikovat právní normy pro obchodní společnosti pro občanská sdružení, organizační strukturu stačí u občanského sdružení předkládat 1x ročně například ve výroční zprávě, bude li požadována, což doporučuji

LC5 – parametr kategorie A

1.Spolupráce s SpSM a SCM

Nejsou připomínky, SpSM i SCM musí mít smluvní vztah, pokud nepůsobí v rámci jednoho občanského sdružení

LC6 – parametr kategorie C

1.Spolupráce se školami

X podle mého názoru nutný parametr kategorie A podle zadání, celkově podcenění vazby a součinnosti sportovní a studijní přípravy, u SCM navrhuji 2-3 pilotní střední školy, u SpSM 1 pilotní a 1-2 spolupracující včetně víceletých gymnázií

LC7 – parametr kategorie A

1.Závazné prohlášení

X nutno stanovit formu prohlášení, doposud vše bylo kodifikováno smluvním vztahem mezi ČMFS a o.s. zřizujícími SCM a SpSM

PC1 – parametr kategorie B

1.Vedoucí trenér SCM a SpSM

Nejsou připomínky, vedoucí trenér licence A pro SpSM (snížení bodů, ale nikoliv vyřazení), JEDNOZNAČNĚ PARAMETR KATEGORIE A

PC2 – parametr kategorie A

1.Sekretariát

X – pouze parametr kategorie C vzhledem k minoritnímu významu pro činnost SCM a SpSM, NELOGICKÉ SEKRETARIÁT PARAMETR A a VEDOUCÍ TRENÉR SCM nebo SPSM PARAMETR KATEGORIE B

PC3 – parametr kategorie A

1.Ekonom SCM nebo SpSM

X – bez jakékoliv smlouvy, řadě občanských sdružení vede účetnictví OSVČ, stačí pouze stanovení odpovědné osoby managementu o.s. zodpovědné za ekonomiku (například místopředseda či ekonomický manažer o.s.), nutno postihnout rozdíl

PC4 – parametr kategorie B
1.Hlavní trenéři mládeže

X – v SCM vedoucí trenér nejvyšší licence a další trenér může mít licenci A, v SpSM vedoucí trenér nejvyšší licence (případně A), další trenéři licence A, CHYBÍ POŽADAVEK NA ZŘÍZENÍ VEDOUCÍHO TRENÉRA PŘÍPRAVEK A JEHO KVALIFIKACI

PC5 – parametr kategorie B
1.Asistenti trenérů mládeže

X – v SCM a SpSM nejnižší licence B

PC6 – parametr kategorie C
1.Lékař

X – prohlášení nebo smluvní vztah, nepoužívat pojem doktor (více významů a předmětu činnosti), ale lékař

PC7 – parametr kategorie C
1.Fyzioterapeut

X – smluvní vztah

PC8 – parametr kategorie A
1.Zdravotník

X – prohlášení nebo smluvní vztah

IC1 – parametr kategorie B

1.Sportovně-technické zázemí

Nejsou připomínky

IC2 – parametr kategorie A

1.Hrací plocha

X všechny hrací plochy využívané SpSM a SCM musí být v souladu se SŘ

IC3 – parametr kategorie B

1.Rozměr hrací plochy

X vzhledem k tomu, že SpSM a SCM využívají více hracích ploch, doporučuji pouze sdělit rozměry všech využívaných soutěžních hracích ploch a parametr zařadit do kategorie C (vazba na IC2), považuji za neodpovídající hodnotit SCM nebo SpSM podle rozměrů jedné z hracích ploch, například hlavních ligových stadionů, kde týmy mládeže vůbec nehrají

U HŘIŠŤ S UMĚLÝM POVRCHEM POŽADOVAT CERTIFIKÁT ČMFS A NEŘEŠIT VELIKOSTNÍ ČI JINÉ PARAMETRY !!!

IC4 – parametr kategorie A

1.Travnatý okraj

X neodpovídající důležitosti parametru, rozhodující se soulad hrací plochy se SŘ a certifikát ČMFS o způsobilosti hrací plochy s umělým trávníkem pro soutěže ČMFS, KTERÁ HRACÍ PLOCHA SE VLASTNĚ BUDE HODNOTIT ? parametr kategorie A neodpovídá, je zcela minoritní například ve srovnání s IC 5

IC5 – parametr kategorie B

1.Tréninkové hrací plochy

X každé SpSM popíše ve svém prohlášení seznam tréninkových ploch podle navržených kritérií (travnaté plochy, UMT, haly, posilovny, malé UMT, další zařízení – kurty, plážový volejbal atd.), parametr navrhuji do kategorie A

IC6 – parametr kategorie A

1.Osvětlení tréninkové plochy

X neodpovídající důležitosti parametru, doporučujeme snížit požadované luxy podle předpokladů, které mají kluby na UMT podle projektů, parametr kategorie A neodpovídá, je minoritní například ve srovnání s IC 5

IC7 – parametr kategorie B

1.Materiální vybavení

Nejsou připomínky

IC8 a 9 - parametr kategorie B

1.Šatny pro domácí a hostující tým

X vzhledem k tomu, že SpSM a SCM využívají více areálů doporučuji pouze sdělit stav všech využívaných areálů pro soutěžní utkání a parametr zařadit do kategorie C (vazba na IC2), považuji za neodpovídající hodnotit SCM nebo SpSM podle stavu jedné ze šaten jednoho areálu, například hlavních ligových stadionů, kde týmy mládeže vůbec nehrají

IC10 parametr kategorie C

1.Technická místnost

X – podle mého názoru vůbec nemusí být v areálu působení SCM a SpSM, klub ji má k dispozici v jiných prostorách nebo v hlavním areálu

IC11 parametr kategorie C

1.Regenerační místnost

X – podle mého názoru vůbec nemusí být v areálu působení SCM a SpSM, klub ji má k dispozici v jiných prostorách nebo v hlavním areálu

FC1 parametr kategorie A

1.Výroční zpráva a účetní uzávěrka

Nejsou připomínky

FC2 parametr kategorie A

1.Předběžné výsledky hospodaření

X SpSM a SCM překládá účetní uzávěrku vždy k požadovanému datu, obvykle však po ukončení účetního období

FC3 parametr kategorie A

1.Plánovaný rozpočet

X plánovaný rozpočet je vždy stanoven na kalendářní pololetí a celkově na PŘÍSLUŠNÝ fiskální rok

FC4 parametr kategorie A

1.Oznámení rozpočtových změn

X považuji za nadbytečný parametr, doporučuji vyřadit, parametr vychází z licenčních podmínek pro ligové kluby

FC5 parametr kategorie A

1.Vyúčtování účelové dotace

Nejsou připomínky

CHYBĚJÍCÍ PARAMETRY:

- pro SpSM a SCM smluvní zajištění stravování (školní jídelny, jiná zařízení) vzhledem k nutným psychohygienickým požadavkům na časový režim dne

- pro SCM smluvní zajištění ubytování (domovy mládeže, jiná zařízení) vzhledem ke vzdálenostem trvalého bydliště hráčů od místa působení SCM v souladu se středoškolským studiem

- existence juniorského týmu v klubu, který je zaměřen na přechod hráčů z kategorie mládeže do kategorie dospělých, u SCM

- systém pedagogické spolupráce o.s. zřizujícího SpSM a SCM se základními a středními školami

- certifikáty ČMFS pro hřiště s umělou trávou

VŠE PARAMETRY KATEGORIE A

Mgr.Vladimír Blažej

Předseda KM ČMFS

Rozbor jednotlivých parametrů Licenčního manuálu (protokolu) Sportovních center mládeže a Sportovních středisek mládeže – PaedDr..Luděk Procházka

Připomínky k protokolu – Luděk Procházka – 20.11.2010:

 1. Chybí název, oč vlastně jde, komu je to určeno. V diskuzi na KM ujasněno, že jde o žádost fotbalového klubu o přidělení statutu jak akademie, tak SCM, tak SpSM. Protože požadavky na tyto 3 statuty nejsou totožné, bylo by vhodnější, aby klub vyjádřil hned v úvodu, oč žádá a podle toho buď vyplňoval všechny části nebo úvodní společnou všem třem a pak už jen tu, o který statut žádá.

 2. Zásadní důležitost má nejen zařazení položky do protokolu, ale také její váha, tedy počet bodů, kterými je ohodnocena (struktura bodového systému). Ten zcela chybí, ač by měl být součástí protokolu. Doplnit.

Bude o přidělení statutu rozhodovat dosažení nějaké, předem určené hranice bodů, nebo některá kritéria budou považována za natolik zásadní, že jejich nesplnění vede automaticky k nepřidělení statutu?

 1. Ještě k hierarchii položek a k absurdnosti nám předložené verze protokolu: protokol se ptá na – a tím ji boduje – pojízdnou zeď (IC7), ale vůbec ho nezajímá, co hráči umí a jaký fotbal hrají!!??

 2. SC1 – Bude nějaký upřesňující pokyn klubům, co by měl takový koncepční materiál obsahovat (ty 4 body je málo)? Jak bude bodově vyjádřena úroveň zpracování plánu rozvoje mládeže? Půjde jen o odevzdal x neodevzdal?

 3. SC3 a SC4: víme, kolik je správně a tedy kterým hodnotám přisoudíme nejvyšší počet bodů? Nebo se předpokládá postup: čím více tréninků, tím více bodů? Nebo je stanoveno nějaké minimum pro jednotlivé věkové kategorie, za něž je maximální počet bodů? Bude součástí protokolu, např. formou vysvětlivek, co je považováno za individuální, skupinovou atd. tréninkovou jednotku?

Alternativní návrh: tato kritéria pouze doporučit klubům, aby si je sledovaly samy, nečinit je součástí rozhodování o přijetí.

 1. Přidat:

 • plnění požadovaných kritérií herního výkonu týmového i individuálního (vzhledem k časové tísni nelze zřejmě dříve než od dalšího dvouletého cyklu)

 • požadavky na závazný tréninkový obsah, případně v návaznosti i trén. metody, v jednotlivých věkových kategoriích

 • požadavek na personální obsazení SpSM a přípravek, pokud to má být univerzální protokol pro všechny 3 statuty

 • s kolika hráči pracuje klub podle písemného plánu individuálního výkonnostního rozvoje (pro všechny 3 statuty)

 • písemný klubový výchovný program (od cílů přes způsoby realizace až po vyhodnocování a závěry)

 • počet družstev na 1 tréninkovém hřišti ve stejném čase nebo velikost tréninkové plochy na fotbalovém hřišti, kterou má pro tréninkovou jednotku k dispozici 1 družstvo – průměr na přípravková, žákovská a dorostenecká družstva

 • kvalita stravování hráčů, míra kontroly klubu nad ním

 • ubytování hráčů SCM a Akademie s výchovným dohledem klubu

 • zajištěnost tréninkového procesu mimo fotbalová hřiště, tedy především přes zimní období (nafukovací haly, sportovní haly, tělocvičny pro všeobecně pohybovou přípravu)


 1. Co znamená členění na kategorii A, B a C?

 2. SC8 až SC10 – pokud má jít jen o zjištění, zda si klub tyto přehledy vede, pak nemám námitek. Pokud by je měl zasílat v měsíčních či jiných intervalech na svaz, tak jde o příklad zbytečné administrativní zátěže trenérů. Úplně by postačilo, když by si svaz vyžádal plán na konkrétní období, kdy chce např. uskutečnit kontrolu.

 3. LC1 až LC6 – SCM není právním subjektem, natož občanským sdružením (a předpokládám, že není záměrem vytvářet v klubech nebo „vedle“ klubu novou právní jednotku). Změnit proto formulace na „Klub žádající o statut SCM“ nebo „Klub se statutem SCM“.

 4. LC4 – věcně se záměrem souhlas. Pro přidělení statutu není vůbec důležité, zda je taková informace, např. vlastnická struktura klubu, právně nárokovatelná, ale to, že svaz má právo vědět, resp. může zcela právoplatně požadovat, aby mu klub tuto informaci sdělil.

 5. IC3 a IC4 – proč ty detaily, proč ne jako u IC2 – vyhovět SŘ?

 6. IC5 – požadavek na posilovnu pro žáky!? – viz moje připomínka č. 1.

 7. IC7 – nestačí počet míčů, ale minimálně také velikostní vhodnost pro tu kterou věkovou kategorii! Celkově k pomůckovému vybavení: nutno odlišit věkové kategorie a stanovit v nich žádané položky od nejmodernějších po obyčejné kloboučky (ne počty, ale používání).

 8. IC8 a IC9 – zjednodušit: požadovat schválení od hygieny, že uvedené prostory vyhovují hygienickým předpisům – místo počítání pisoárů apod.

 9. IC11 – proč nemůže klub využít obdobné nebo lepší regenerační prostory v časově blízko dosažitelném místě, aniž by na tom byl trestán snížením protokolových bodů?

Asi to není takhle narychlo úplně všechno, nicméně souhrnná připomínka na závěr:

Kritéria musí jít po tom, co má šanci přivodit změnu pohledu na výchovu dětí a mládeže v klubu, a tím i změnu její kvality, nikoli po tom, co všechno je třeba v klubu udělat.

Rozbor jednotlivých parametrů Licenčního manuálu (protokolu) Sportovních center mládeže a Sportovních středisek mládeže – Mgr.Tomáš Provazník

Rozbor manuálu SCM a SpSM (Provazník)

Mgr. V. Blažej a Dr. L. Procházka definovali u problematiky SCM a SpSM
prakticky vše – doplňuji:

 1. Žadatel o certifikát SCM a SpSM musí mít formu občanského sdružení (o.s.). Prvoligové a druholigové kluby musí mít na základě splnění licenčních podmínek formu akciové společnosti (a.s.). Většina mládežníků v prvoligových a druholigových klubech jsou registrování pod a.s. a nenastupují pod o.s., které žádá o statuty SCM a SPSM!!!

SpSM

 1. SS1 – plán rozvoje mládeže – rozpracovat jednotlivé body

 2. Šatny – požadavek manuálu 40 m2 (alternace 25 m2), z čeho tento požadavek vychází? Hygienické normy? Všechny kluby fungují a nedovedu si představit, že kluby, které tento bod neplní budou přestavovat šatny.

 

SCM

 1. PC4 – hlavní trenér mládeže – UEFA PRO nebo UEFA elitní trenér mládeže – navrhuji výjimku (? let). V příloze přeposílám současný stav klubů SCM s kvalifikacemi trenérů dorostů. Drtivá většina klubů toto kritérium neplní.

 2. Šatny – viz SpSM. Není definováno, zda je povinnost 2x pisoáru a 2x sedacího záchodu / šatna nebo pro společné prostory mládeže.

 3. SC7 – lektorská činnost – klub, kraj, okres – definovat četnost školení

 

Authors: khfotbal.cz

Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže