Nové hodnocení rozhodčích DS

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Úterý, 06. Březen 2012 21:14

Nové hodnocení rozhodčích pro potřeby KFS a s platností od jarní části sezony vypracoval předseda úseku delegátů František Hubička a schválil výkonný výbor emailovým hlasováním.

 

 

 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

HODNOCENÍ VÝKONŮ ROZHODČÍCH

(pro potřeby  K F S K H K)

 

J A R O    2012

 

Zpráva delegáta

 

Smyslem Zprávy delegáta je především získání odborného, ale ve své podstatě subjektivního, názoru delegáta na praktický výkon rozhodčího (R), obou asistentů (AR), případně čtvrtého rozhodčího (4R) (je-li delegován) při utkání, a to nejen z pohledu pravidlových chyb, ale také z pohledu způsobu uplatňování pravidel, fyzické kondice, pohybu, pozičního postavení, vzájemné spolupráce, způsobu signalizace a gestikulace, osobnostních předpokladů. Kromě posuzování výkonu rozhodčích delegát dále sleduje, jak při utkání byly naplňovány platné fotbalové normy, pokyny a předpisy FAČR. Zpráva delegáta slouží jako úřední podklad pro jednání odborných komisí FAČR.

 

Za základní a výchozí známku všech delegovaných rozhodčích (R + AR + 4R) k řízení utkání

je považována známka 7,0 – dobrý výkon.

 

 

STUPNICE ZNÁMEK PRO HODNOCENÍ VÝKONŮ R, AR a 4R.

9,0 – 10,0 Vynikající výkon

 

R: nesmí se dopustit žádné pravidlové chybySprávně vyřeší mnoho těžkých a komplikovaných situací, udělá důležitá a konkrétní rozhodnutí, která kladně ovlivní průběh utkání. Nemá nedostatky v žádném ze základních kritérií.

AR: nesmí se dopustit žádné pravidlové chybyMusí správně vyřešit několik kritických rozhodnutí, která vedou „rozhodcovský tým“ k úspěchu,(např. signalizování přestupku, který se stal za zády rozhodčího, správné vyřešení složitých ofsajdových situací, příkladná spolupráce – velké množství přestupků hráčů v pracovním prostoru AR včetně správného udělení OT, vyřešení nepřehledné situace v PÚ, atd.). Nemá žádné nedostatky v žádném ze základních kritérií.

8,0 – 8,9    Velmi dobrý výkon

R: se může dopustit maximálně jedné drobné chyby ( 0 – 1) z hlediska uplatňování pravidel.

Toto hodnocení navíc obdrží jen ten R, který v průběhu utkání realizuje zásadní kladné rozhodnutí ve složité herní situaci, které je důležité pro vývoj, popř. průběh nebo výsledek utkání. Do této kategorie však nespadá běžné vyloučení, evidentní PK apod. Delegát je povinen příslušnou herní situaci přesně popsat v ZDS. Rozhodčí nesmí mít žádný výrazný nedostatek v hodnotících kritériích.

AR: se nesmí se dopustit žádné pravidlové chyby.

Toto hodnocení navíc obdrží pouze jen ten AR, který v průběhu utkání realizuje zásadní kladné rozhodnutí, ve složité herní situaci, které je důležité pro vývoj, popř. průběh nebo výsledek utkání. Do této kategorie však nespadá běžné vyloučení, evidentní PK apod. Delegát je povinen příslušnou herní situaci přesně popsat v ZDS. Rozhodčí nesmí mít žádný výrazný nedostatek v hodnotících kritériích.

 

7,0 – 7,9    Dobrý výkon

R: se může dopustit maximálně čtyř drobných chyb ( 0 – 4) z hlediska uplatňování pravidel.

AR: tohoto hodnocení může dosáhnout jen ten AR, který se dopustil maximálně dvou drobných

pravidlových chyb (0 – 2).

6,0 – 6,9    Uspokojivý výkon

R: dopustil se pěti a více drobných pravidlových chyb, nebo jedné závažné chyby. V hodnocení tohoto rozhodčího by se měly objevit návrhy na zlepšení jeho výkonu, doporučení ke zkvalitnění činnosti.

AR: dopustil se maximálně  čtyř drobných pravidlových chyb nebo jedné závažné chyby, která byla bez vlivu na průběh, vývoj, popř. výsledek utkání.

 

5,0 – 5,9    Neuspokojivý výkon

R: se dopustil v utkání jedné hrubé chyby, kterou ovlivnil utkání (branka, PK, ČK), nebo maximálně tří závažných chyb.

AR: dopustil se jedné hrubé chyby u důležitého rozhodnutí, která vedla k ovlivnění hry i k ovlivnění hodnocení rozhodčího nebo se dopustil maximálně tří závažných chyb.

4,0 – 4,9   Špatný výkon

R: se během utkání dopustil minimálně dvou hrubých chyb nebo více než tří závažných chyb. Delegát musí specifikovat body ke zlepšení výkonu rozhodčího.

AR: se dopustil minimálně dvou hrubých chyb nebo více než tří závažných chyb. Chyby vedly nejen k ovlivnění vývoje, průběhu, případně výsledku utkání, ale měli vliv i na hodnocení výkonu rozhodčího.

3,0 – 3,9    Velmi špatný výkon

R: v tomto případě se jedná o výkon rozhodčího, který nebyl v souladu s PF, rozhodčí ztratil kontrolu nad utkáním, ovlivnil výsledek utkání hrubými a závažnými chybami. Jeho výkon neodpovídal dané soutěži.

AR: dopustil se většího počtu hrubých chyb, jež měly vliv na výsledek a vývoj utkání. Chyby ve svém důsledku také ovlivnily celkové hodnocení „kolektivu“ rozhodčích. Jeho výkon neodpovídal dané soutěži.

 

Hodnocení 4R:

 

7,0  Výkon bez nedostatků

-  byl bezchybný při plnění všech svých povinností

 

6,0   Výkon s nedostatky

-  dopustil se drobných nedostatků, které neměly vliv na průběh utkání ani na jeho zajištění

 

5,0   Výkon s hrubými nedostatky

-  neupozornil R na zásadní skutečnosti týkající se neudělení ČK apod.

Pokud DS uvede hodnocení s nedostatky nebo s hrubými nedostatky, pak MUSÍ TOTO HODNOCENÍ KONKRÉTNĚ ROZEPSAT, a to na zadní straně ZDS v kapitole 4 – KR (KOMISE ROZHODČÍCH).

V případě hodnocení 7,0  uvede DS pouze slovní a bodové hodnocení na přední straně ZDS .

 

 

 

Základní kritéria hodnocení R a AR  –  korekce.

a) osobnost : 0 – 0,4 b

b) fyzická kondice, pohyb a poziční postavení :   0 – 0,3 b

c) způsob a technika provedení signalizace  : 0 – 0,2 b

 

Osobnost :

- respekt, přirozená autorita, vynucená autorita

- zakřiknutý, bojácný, ztrácí jistotu

- rezolutný, odvážný, agresivní, nebojí se nepopulárních opatření, důsledný v rozhodování

- klidný, nenápadný, vždy se kontroluje

- jednotnost při udělování OT, pravidlové udělování OT

 

Fyzická kondice, pohyb a poziční postavení  :

- výborná vytrvalost v průběhu celého utkání

- dobrý běžecký styl

- energický nebo naopak bez schopnosti zrychlit

- výborný pohyb pozadu

- vybíhání do správného výchozího prostoru

- diagonální způsob řízení

- vbíhání do PÚ

- dobíhání na místo přestupku

- vzdálenost od herních situací

- poziční postavení při zahájení hry, standartních situacích apod.

- předvídání vývoj hry, neplete se hráčům

 

Způsob a technika provedení signalizace :

- propínání paže při signalizaci PVK, NVK apod.

- signalizace výhody

- mluvení píšťalkou (krátký nezveličující signál, zvýrazněný signál,s vlivem na zklidnění situace apod.)

- práce s praporkem (estetika, energičnost, nesprávné přendávání, nesení v nesprávné ruce apod.)

- celkový vizuální vzhled

 

Výše uvedená kritéria a – c, jsou využívána pro tzv. korekce. Každé kritérium je hodnoceno zvlášť,

v uvedeném bodovém rozpětí. Celkem může DS těmito korekcemi navýšit základní hodnocení do maximální hranice daného hodnocení, například ze 7,0 na 7,9.

Každé z kritérií bude ve zprávě DS označeno příslušným písmem (a-c), s upřesněním nedostatků i pozitiv, včetně využité bodové korekce následně :

 

a) méně komunikativní, zakřiknutý, váhavý při udělování OT (0)

b) výborná fyzická kondice, energický i estetický pohyb, občas vybíhá do nesprávných prostorů (0,2)

c) energická a jasná gesta pažemi, výborná práce s píšťalkou (0,2)

 

V případě, že je výkon R či AR v některém z kritérií na nezvykle nízké úrovni, může toto delegát zohlednit vyšším snížením korekcí, avšak opět jen v rámci daného hodnocení.

Pro navyšování korekcí tento princip neplatí !!!

 

a) průměrně komunikativní, energický při udělování OT, apod. (0,2)

b) špatná fyzická kondice, pomalý pohyb, vybíhání do nesprávných prostorů, apod. (- 0,3)

c) energická a jasná gesta pažemi, výborná práce s píšťalkou, apod. (0,2)

Základní známka při dvou DCH je u R  7,0 + celková korekce 0,1. Výsledná známka je 7,1.

 

Ve zprávě DS bude u R i obou AR vždy uvedeno :

- počet chyb (0 DCH, 1 ZCH, apod.)

- u ZCH a HCH bude uvedena doposud běžně používaná specifikace chyb

- korekce  a, b, c

- doplňující informace ( uplatňování pravidel fotbalu, spolupráce s AR apod.)

 

 

RÁMCOVÝ (příkladový) PŘEHLED CHYB ROZHODČÍHO

Hrubé chyby:

- uznání neregulérní nebo neuznání regulérní branky

- nepotrestání nebo neoprávněné potrestání hráče vyloučením

- nenařízení nebo nesprávné nařízení pokutového kopu

- neudělení druhého OT/ŽK = ČK

 

Závažné chyby:

- udělení/neudělení OT/ŽK - ve dvou případech (jeden případ udělení nebo neudělení OT/ŽK

je pouze drobná chyba), každý další případ, tzn. třetí a další udělení/neudělení OT/ŽK je vždy

závažná chyba – (příklad 3x neudělený OT/ŽK různým hráčům = 2 závažné chyby)

- nenařízení nebo nesprávné nařízení přímého/nepřímého volného kopu pěti a více případech,

- opakované nedostatky v aplikaci výhody ve hře v pěti a více případech

- záměna přímého a nepřímého volného kopu v pěti a více případech¨

POZOR: chyby se sčítají, tzn., že rozhodčí např. 2x nesprávně aplikuje výhodu + 1x zamění NVK/PVK + 2x nenařídí PVK = závažná chyba

 

Drobné chyby:

- chyby, které neměly bezprostřední vliv na průběh utkání a promítly se pouze do kvality výkonu

- 1x neudělení OT/ŽK

- nenařízení nebo nesprávné nařízení přímého/nepřímého volného kopu do čtyř případů

- opakované nedostatky v aplikaci výhody ve hře do čtyř případů

- záměna přímého a nepřímého volného kopu (max. ve čtyřech případech)

POZOR: chyby se sčítají, tzn., že rozhodčí např. 1x nesprávně aplikuje výhodu + 1x zamění NVK/PVK + 2x nenařídí PVK = 4 drobné chyby

 

 

RÁMCOVÝ (příkladový) PŘEHLED CHYB ASISTENTA ROZHODČÍHO

Hrubé chyby:

- neuznání regulérní nebo uznání neregulérní branky v důsledku nesprávného posouzení

ofsajdové situace

- neuznání regulérní nebo uznání neregulérní branky v důsledku nesprávného posouzení, zda míč

úplně přešel či nepřešel brankovou čáru do branky

- nesignalizování přestupku bránícího hráče v pokutovém území, za který se nařizuje pokutový

kop v situaci, o které měl asistent lepší přehled než rozhodčí

- nepotrestání nebo neoprávněné potrestání hráče udělením OT/ČK na základě nesprávného

vyhodnocení situace AR

 

Závažné chyby:

- nepotrestání nebo neoprávněné potrestání hráče udělením OT/ŽK na základě nesprávného

vyhodnocení situace AR

- opakované nesprávné rozhodnutí o ofsajdu, vhazování, kopu z rohu, kopu od branky

(z každé jedné oblasti ve více jak dvou případech - např. "obráceně vhazování 3x" = závažná chyba)

- nesignalizování přestupku útočícího hráče v pokutovém území, za který se nařizuje volný kop

(PVK  nebo NVK) v situaci, o které měl asistent lepší přehled než rozhodčí.

- opakované (3x a více) nesprávné rozhodnutí k přestupku hráče, za který se nařizuje volný kop

(PVK nebo NVK) mimo pokutové území v situaci, kdy asistent měl lepší přehled než rozhodčí

 

Drobné chyby:

- samostatně – nesprávné rozhodnutí o ofsajdu, vhazování, kopu z rohu, kopu od branky

- samostatně – nesprávné rozhodnutí k přestupku hráče, za který se nařizuje PVK mimo

pokutové území v situaci, kdy asistent měl lepší přehled než rozhodčí

- pozdní reakce na signalizaci R

 

POZOR: chyby se tak jako u R sčítají, tzn., že AR se může dopustit maximálně takového počtu rozdílných drobných chyb, který je uveden u příslušného stupně hodnocení.

 

 

 

 

 

Pokyny pro DS k správnému vyplňování zadní strany ZDS FAČR – P2011.

Zvláštní události – Herní situace, STK, DK, KR.

 

V těchto informacích DS uvádí veškeré situace, které jsou potřebné pro další jednání v odborných komisích.

Před každou „kapitolou“ DS uvede zkratku (Herní situace, STK, DK a KR – nebo číslo příslušné kapitoly) před samotným popisem, aby každá složka řídícího orgánu, pro který je informace podávána, měla ihned při pohledu na tuto oblast ZDS jasno, zda je některá z informací určena právě této složce.

KR – herní situace

DS se vyjadřuje k těm herním situacím, které měly vliv na výkon rozhodčích, ale pouze v případě, že se jednalo o závažné a horší nedostatky rozhodčích s vlivem na jejich celkové hodnocení.

Dále se musí DS vyjádřit především k neoprávněně nařízeným či nenařízeným PK, vyloučeným a nevyloučeným členů družstva, neuznání regulérní branky či uznání neregulérní branky, případně k dalším sporným situacím.

DS se musí vyjádřit i ke správně nařízenému PK, stručně popíše situaci (v případě PK - správně nebo nesprávně nařízenému), která předcházela nařízení PK včetně správně popsaného přestupku provinivšího se hráče, zda byl udělen provinivšímu se hráči OT, samozřejmě se správným popisem a výsledek utkání po provedení PK (změna stavu).

Samostatně uvede DS střelce branek v takovém pořadí časů, jak byly branky v utkání docíleny a to včetně informace, zda se jednalo o branku z PK, popř. o branku vlastní (ale NE, že se jednalo např. o branku po rohu, akci apod.).

Dále se DS vyjádří k nahlášenému zranění hráče nebo hráčů a to následovně:

Pouze v případě, že po skončení utkání je oprávněnou osobou nahlášeno rozhodčímu zranění hráče nebo hráčů a rozhodčí je požádán o uvedení této skutečnosti do ZU, je DS následně povinen ve ZDS uvést: identifikační údaje o zraněném hráči, popis zranění vlastními slovy včetně uvedení místa zranění (pravý kotník, hlava, apod.), jakým způsobem došlo ke zraněn (např.: v souboji o míč bez porušení PF, bez zavinění soupeřem – špatné došlápnutí), popř. kdo zranění způsobil, kdo zranění oznámil, informace o střídání popř. odstoupení ze hry nebo dohrání utkání tohoto zraněného hráče (hráčů).

V této kapitole se vůbec nepopisují drobné chyby rozhodčích a vůbec herní situace typu:

  • rozhodčí správně nařídil kop od branky, správně uplatnil výhodu ve hře, správně určil vhazující mužstvo, správně udělil OT a další podobné momenty z utkání, které mají být vyhodnoceny a promítnuty do hodnocení rozhodčího na jiném místě ZDS, toto se týká i činnosti ARSTK – události, vybavení

DS zde uvede veškeré informace, týkající se STK, tj. pořadatelské služby, předání ZU v dostatečném časovém předstihu před zahájením utkání, vybavení hřiště, vybavení kabin hráčů a rozhodčích, námitek ze strany klubů směřující k STK, funkčnost a činnost rozhlasu (hlasatele), provedená nápravná opatření před, v průběhu a případně i po skončení utkání, apod. a to pouze v případě, že je nějaké negativní zjištění!

DK – disciplinární provinění

DS zde uvede pouze informace o počtu udělených OT v poměru (např. ŽK – 4/2+ 2ŽK/ČK 0/1),

při udělení OT/ČKv tomto případě přesný popis přestupků vyloučených členů a příslušníků družstva s uvedením jména a příjmení provinivší se osoby, rodné číslo, příslušnost k mužstvu a chování této osoby po udělení ČK (vyloučení z dalšího průběhu utkání). V případě, že se jedná o udělení OT 2ŽK/ČK, musí DS uvést i informaci, kdy a za jaký přestupek byl udělen první OT/ŽK.

Dále uvede DS doslovný text námitky, která je zapsána v ZU a popíše vlastní pohled na takto uvedenou námitku, dále uvede veškeré přestupky pořadatelské služby vyvolávající disciplinární jednání v odborné komisy, a veškeré skutečnosti, které se staly před, v průběhu i po skončení utkání, které by měla následně řešit DK.

KR – informace jen pro KR

DS zde popíše hodnocení 4RO (pouze v případě nedostatků ve výkonu) a veškeré postřehy, které chce (považuje to za důležité) sdělit KR a to jak o událostech při řízení utkání, které nenapsal do hodnotící zprávy, nebo informace, které vypovídají o rozhodčích, aby KR měla ucelený názor z celého utkání.  Tyto informace již dále neovlivňují konečné hodnocení, které DS udělil, ale jsou jen dokreslujícím materiálem pro KR.

KR KFS KHK  5.3.2012

Původní článek: http://khfotbal.cz/kr-a-kd/nove-hodnoceni-rozhodcich-ds.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže