Komuniké za zasedání VV KFS

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pondělí, 05. Březen 2012 19:05

Zasedání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu proběhlo v Třebši.

 

 

K O M U N I K É  č. 3/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 1.3.2012 (místo konání sportovní hala Třebeš) od 17,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej (příchod v 17,25), Vladan Haleš, Miloš Židík, Ladislav Brož, Michaela Zimová

Omluveni: Pavel Moník, Petr Vítek

Sekretariát: Čeněk Celler, Tomáš Brixi

ORK: 0

Za odborné komise: Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Miroslav Hofman
Za OFS: 0

Hosté: 0

 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 6.2.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:


a) splněny body 4,11,12,13,15,16, trvá řešení bodů 3 (inventarizace, likvidační protokol do 26.3.12), 5 (branky Tesing), 6 (MVH KFS), 7 (daňové přiznání), 8 (FPAM), 9 (krajská střediska mládeže), 10 (smlouvy s partnery), 14 (projekt úhrad náhrad DS), 17 (soutěž logo KFS) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012


b) splněny body 3 (mimořádná VH KFS 9.3.12), 14 (zahájení ŠMR 2012), 15 (videozáznamy), 34 (jednání s partnery), trvá řešení bodů 21 (gesce za granty KR Mgr.Šob)), 33 (pořadatelství přeborů výběrů OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.1.2012


c) trvá řešení bodu 12 (aktiv sekretářů klubů KFS 9.3.2012), 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011


d) splněny body  9 (sazebník KFS), 15 (zimní seminář rozhodčích), trvá řešení bodu 16 (JUTAGRASS pohár dorostu) ze zasedání VV KFS ze dne 14.11.2011


e) splněn bod 7 (Zelený trávník, členské příspěvky) ze zasedání VV KFS ze dne 24.10.2011

f) splněn bod 13 (sazebník STK) ze zasedání VV KFS ze dne 3.10.2011
g) trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí), 16 (Regions-cup), 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011


2.VV KFS vzal na vědomí a schválil pořadí na přidělení dotace z projektu Zelený trávník 2012:
1.Baník Rtyně
2.FK Vysoká n.L.
3.SK Miletín
4.AFK Probluz
Návrhy KFS budou odeslány FAČR DO 15.3.2012.

3.VV KFS vzal na vědomí a schválil nominaci Královéhradeckého KFS na přidělení dotace z projektu „Grassroots Minihřiště 2012“:
1.TJ Sokol Roudnice
2.FC Nový Hradec Králové

4.VV KFS projednal a schválil interní dokument „Sazebník pokut a opatření STK a DCK ve vztahu k porušení právních norem FAČR kluby hrajících soutěže KKFS“ předložený místopředsedou KFS Markem Pilným.


VV KFS dále určil postup při nevyjádření jedince k přestupku, případně vyloučení, v tomto případě nelze uplatnit sankci vůči klubu, respektive právnické osobě.

5.VV KFS projednal a vzal na vědomí informace předsedy KFS Václava Andrejse o závěrech z jednání Regionální komise FAČR:


a) motivační stimul pro KFS z hlediska výběru členských příspěvků FAČR a přihlášek ke členství ve FAČR


b) distribuční systém členských příspěvků KFS


c) připravovaná návštěva předsedy FAČR Miroslava Pelty, setkání s předsedou a místopředsedy KFS


d) příprava Regions-cupu 2012, alternativy systému základního kola v ČR

e) problematika sestupového klíče v soutěžích KPŘFČ, rozdílné pohledy na setrvání rezervních týmů licenčních klubů v soutěžích KPŘFČ, sestupový a postupový klíč je v tomto případě ovlivněn řadou možných alternativ a nelze ho plně předvídat

f) 19.4.2012 zasedání Regionální komise FAČR ve Dvoře Králové, návštěva a.s.JUTA GRASS Dvůr Králové


g) informace o možnosti prezentovat regionální kopanou v týdeníku GÓL (informace pana Václav Tichého)


h) umožnění vyúčtování státních dotací do klubů přes podvojné účetnictví jednotlivých OFS

6.VV KFS projednal přípravu mimořádné Valné hromady KFS (dále jen MVH KFS) dne 9.3.2012 ve Dvoře Králové v aule Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové a schválil program jednání MVH.
VV KFS dále schválil hlasovací systém o podobě soutěží KFS v soutěžním ročníku 2013/2014 (nadpoloviční většina v komoře OFS, nadpoloviční většina v komoře klubů, tuto komoru budou tvořit všechny kluby hrající v letošním soutěžním ročníku soutěže dospělých KFS), zprávu a návrhy KFS k této problematice přednese místopředseda KFS Mgr.Vladimír Blažej.


VV KFS dále schválil návrh pracovního předsednictva MVH KFS a vzal na vědomí avizovanou účast ředitele Legislativně právního oddělení FAČR Mgr.Petra Doležala.

7.VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje pozváním zástupců TJ Sokol Jičíněves, kterým bude předáno ocenění JUNIOR cena 2011 včetně poukazu na odběr odlehčených fotbalových branek.

8.VV KFS projednal a vzal na vědomí informace místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o ekonomické problematice KFS:


a) daňové přiznání bude podáno k 31.3.2012 a kopie účetních výkazů budou zaslány na FAČR

b) příprava vyúčtování trenérského kurzu licence B UEFA
VV KFS dále schválil odměnu pracovnici účetního úseku KFS Mileně Fridrichové za realizaci vyúčtování státních dotací MŠMT ČR a MF ČR.
VV KFS dále schválil smluvní vztah se společností SPORT Fotbal v rámci umístění reklamy na stránkách KFS.

 

9.VV KFS projednal a vzal na vědomí hodnocení předsedy o.s.Fotbal v kraji Mgr.Miroslava Hofmana 2.Galavečeru krajského fotbalu 2012 (dále jen Galavečer KFS):


a) náklady Galavečera KFS 170 000 Kč, přímé finanční platby 113 000 Kč (úhradu 74 000 Kč zabezpečil KFS, úhradu 39 000 Kč zabezpečilo o.s.Fotbal v kraji), zbývající náklady byly uhrazeny v podobě dodávky cen a služeb

b) po dokončení vyúčtování bude realizováno finanční vyrovnání mezi KFS a o.s.Fotbal v kraji

VV KFS závěrečnou hodnotící zprávu schválil.

 

10.VV KFS pověřil členku VV KFS Ing.Michaelu Zimovou sestavením pracovní skupiny pro přípravu struktury anket 3.Galavečera krajského fotbalu v roce 2013.

11.VV KFS vyslechl zprávu členky VV KFS Ing.Michaely Zimové o výsledku hospodaření o.s.Fotbal v kraji za rok 2011, hospodářský výsledek o.s. činil +41 000 Kč.
VV KFS vysoce ocenil práci o.s.Fotbal v kraji v prvním roce činnosti a pověřil místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše přednesením hodnocení činnosti o.s. na MVH KFS dne 9.3.2012.

 

12.VV KFS projednal návrh smlouvy mezi KFS a FAČR týkající se příspěvku na plat sekretáře KFS.
VV KFS vyslovil připomínky k textu navrženého smluvního vztahu a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse projednáním připomínek týkající se vypověditelnosti smlouvy a její další existence v roce 2013 a následujících s ředitelem Legislativně právního oddělení FAČR Mgr.Petrem Doležalem.

 

13.VV KFS pověřil sekretariát KFS vypsáním výběrového řízení na pořadatelství finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje 2012 mužů

 

14.VV KFS schválil pořadatelství oblastního Superpoháru 2012 pro SK Třebechovice p.O..

 

15.VV KFS vzal na vědomí odvolání hráče FK Černilov pana Hrubého proti rozhodnutí ORK KFS.

16.VV KFS projednal přípravu zasedání VV KFS dne 26.3.2012 v Lázních Bělohradě a pověřil webmastera KFS Tomáše Brixiho umístěním loga partnera zasedání TREE OF LIFE na stránky KFS.

17.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) KR a ÚD (předseda Zbyněk Novotný)

- průběh Akademie mladých rozhodčích ve VOŠ a SOŠ stavební v Náchodě, účast 24 rozhodčích, velmi kladné hodnocení
- příprava semináře rozhodčích KFS ve Vrchlabí 2-3.3.2012, účast předsedkyně KR FAČR Dagmar Damkové

- doplnění NL rozhodčích KFS o rozhodčí Homolovou, Hruškovou, Vašatu a Hůlku

- seminář delegátů KFS 20.3.2012 v hotelu HRON v Náchodě

b) STK a sekretariát (předseda Čeněk Celler)

- připravenost soutěží KFS v jarní části SR 2011/2012
- KFS trvá na termínu Superpoháru 4.8.2012, (přesun na nedělní termín jen ze závažných důvodů), podmínky pořadatelství projedná s SK Třebechovice p.O. sekretář KFS do 26.3.2012


c) KM (gestor Ladislav Brož, předseda Ing.Martin Zbořil)

- příprava aktivu soutěží přípravek a MŽ dne 16.3.2012 v aule UHK, příprava dodatku k Rozpisu soutěží
- příprava semináře pro trenéry přípravek, návrh 4.8.2012 v Třebechovicích p.O.

- osmifinále JUTA GRASS poháru U-19 5.4.2012 v úřední začátek (velikonoční prázdniny, nasazeny týmy hrající nižší soutěž), termín čtvrtfinále a závěrečného finále bude stanoven

- návrh na podporu 1-2 Krajských středisek mládeže podle rozhodnutí KM FAČR, KM KFS dále navrhuje výši podpory 10 000 Kč z FPAM pro 1 klub v kategorii přípravek, 1 klub v kategorii žáků a 1 klub v kategorii dorostu

- předseda KM KFS navrhl zajištění vstupenek na 1.6.2012 na utkání ČR-Maďarsko pro vítěze přeborů výběrů OFS, KFS projedná příspěvek na dopravu mládežnických výběrů k tomuto utkání

 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

26.3.2012                   16,00               Lázně Bělohrad
16.4.2012                   16,00               Nové Město n.M.

14.5.2012                   16,00               Opočno
4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

 

Václav Andrejs

předseda Královéhradeckého KFS

 

Další zasedání VV KFS se koná v sídle společnosti Tree of Life v Lázních Bělohrad.

http://www.e-lazne.eu/tree-of-life-belohrad/

místo konání dalšího zasedání VV KFS dne 26.3.2012

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-za-zasedani-vv-kfs.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže