Návrh programu MVH

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Sobota, 03. Březen 2012 16:08

V pátek 9. března se koná ve Dvoře Králové Mimořádná valná hromada KFS.

Návrh programu Mimořádné valné hromady  Královéhradeckého KFS

Dvůr Králové n. L. – 9. března 2012

Zahájení, přivítání delegátů a hostů MVH – p. Miloš Židík

 1. Schválení programu MVH – p. Miloš Židík

 

 1. Schválení jednacího řádu MVH – p. Miloš Židík
 1. Volba pracovního předsednictva MVH – p. Miloš Židík

4.  Volba mandátové a návrhové komise MVH – řídící MVH

5.  Zpráva předsedy VV KFS k bodům  č. 8. a č. 9. – p. Václav Andrejs

6.  Aktuální ekonomické informace VV KFS – p. ing. Vladan Haleš

7.  Zpráva mandátové komise  – předseda mandátové komise

 1. Stanovisko MVH k Oblastnímu Východočeskému přeboru mužů v soutěžním ročníku 2013-2014 za předpokladu souhlasu Pardubického KFS

9.  Určení modelu soutěží mužů v rámci Královéhradeckého KFS (výběr     dvoustupňové nebo třístupňové varianty) pro sezonu 2013-2014

10. Vystoupení zástupce VV Pardubického KFS – p. ing. Karel Braun

11. Členství ve FAČR Praha a  informace  pro kluby – p. Mgr. Petr Doležal

 1. 12. Přednesení zprávy o plnění bodu 6) usnesení 6. řádné Valné hromady      KFS ze dne 13. 5. 2011 – dodatečné schválení stanov občanského sdružení „Fotbal v kraji“.

13. Diskuse k předneseným zprávám – řídící MVH

14. Návrh na usnesení MVH – předseda návrhové komise

15. Závěr – řídící MVH

 

Po ukončení MVH následuje ihned aktiv sekretářů klubů KFS před zahájením jarní části mistrovských soutěží 2011-2012

 

Návrh na složení pracovního předsednictva

Mimořádné valné hromady Královéhradeckého KFS

Dvůr Králové n. L. - 9. března 2012

1. Mgr. Petr Doležal – ředitel LPO FAČR Praha

2. Václav Andrejs – předseda VV KFS

3. Marek Pilný – I. místopředseda VV KFS

4. Mgr. Vladimír Blažej – II. místopředseda VV KFS

5. Ing. Vladan Haleš – III. místopředseda VV KFS

6. Miloš Židík – řídící valné hromady, člen VV KFS

7. Ing. Karel Braun – člen VV Pardubického KFS

 

 

 

Návrh na složení komisí MVH KrálovéhradeckéhoKFS

9. března – Dvůr Králové n. L.

A. Mandátová komise MVH

 1. 1. Tomáš Otradovský – TJ Dvůr Králové n. L.
 2. 2. František Jehlička – OFS Rychnov n. K
 3. 3. Miroslav Hopko – Slavoj Předměřice n. L.

B. Návrhová komise MVH

 1. 1. Ing. Petr Vítek – OFS Náchod
 2. 2. Mgr. Miroslav Vosáhlo – OFS Trutnov
 3. 3. Pavel Kozák – OFS Jičín

C. Skrutátoři  MVH

 1. 1. Ladislav Košťál – STK KFS – komora OFS
 2. 2. Pavel Štěpán – STK KFS – komora klubů I. + II.

D. Zapisovatel MVH

 1. 1. Tomáš Brixí

 

 

 

 

 

Návrh jednacího řádu

 

 

Mimořádné valné hromady Královéhradeckého krajského fotbalového svazu

9. března 2012  Dvůr Králové n. L.

 

 

Článek 1

1.1

O záležitostech mimořádné valné hromady jedná a o jejich závěrech rozhoduje komora delegátů  fotbalových klubů a komora delegátů Okresních fotbalových svazů.

Delegáty mimořádné valné hromady s hlasem rozhodujícím se rozumí 5 delegátů za každý Okresní fotbalový svaz (celkem 25)   a 1 delegát za každý fotbalový klub (celkem 25). Delegáti Okresních fotbalových svazů musí být pověřeni  mandátem svého OFS a delegáti fotbalových klubů musí být pověřeni mandátem svého fotbalového klubu.

 

Návrh doplňku bodu 1.1 platný pro tuto MVH KFS:

VV KFS navrhuje delegátům této mimořádné valné hromady následující doplňující způsob hlasování:

O bodech programu č. 8 a č. 9, hlasují také pozvaní delegáti s hlasem poradním jako společná komora klubů s hlasem rozhodujícím (pozváno 33 delegátů s hlasem poradním – delegáti za mužstva hrající mistrovské soutěže KFS kategorie mužů).

O uvedených bodech programu se hlasuje ve dvou komorách – komora OFS 25 + komora klubů 58 delegátů – body č. 9 a č. 10 vyžadují ke schválení nadpoloviční většinu v každé komoře (tj. komora OFS min. 13 hlasů – komora klubů min. 30 hlasů).

1.2

Každý delegát má právo vystoupit v diskusi a předkládat pracovnímu předsednictvu písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu nebo hrubým způsobem uráží přítomné.

 

1.3

Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti Okresních fotbalových svazů a delegáti fotbalových klubů odděleně. K přijetí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů obou komor.

 

 

Článek  2

2.1

Jednání mimořádné valné hromady řídí pracovní předsednictvo, jehož  složení předkládá  mimořádné valné hromadě ke schválení VV KFS.

 

2.2

Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním a ke zvolení pracovního předsednictva je zapotřebí nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů mimořádné valné hromady (min. 26) s hlasem rozhodujícím.

 

2.3 Zvolené pracovní předsednictvo volí ze svého středu předsedajícího.

 

 

Předsedající mimořádné valné hromady uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí, podle rozhodnutí pracovního předsednictva, další úkony potřebné k zajištění hladkého průběhu mimořádné valné hromady.

 

 

Hosté MVH

 

Na jednání mimořádné valné hromady jsou přítomni hosté pozvaní VV KFS a mohou vystoupit v diskusi.

 

 

5.1

Mimořádná valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy, přičemž všichni navržení členové jsou voleni všemi delegáty mimořádné valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

5.2

Mandátová komise si volí ze svého středu předsedu komise.

5.3

Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je mimořádná valná hromada usnášeníschopná.

 

 

6.1

Mimořádná valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy, přičemž všichni navržení členové jsou voleni všemi delegáty mimořádné valné hromady s hlasem rozhodujícím.

6.2

Návrhová komise volí ze svého středu předsedu komise.

6.3

Návrhová komise předkládá mimořádné valné hromadě návrh na usnesení.

Způsob hlasování na Mimořádné valné hromadě

7.1

Mimořádná valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina  delegátů komory Okresních   fotbalových svazů (min. 13)  a nadpoloviční většina komory fotbalových klubů (min.13)

7.2

O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Hlasuje se zvednutím mandátního lístku. Skrutátoři podávají hlášení o hlasování (pro, proti, zdržel se) řídícímu MVH.

 

7.3.                                                                                                                                                   + dodatek způsobu hlasování dle bodu 1.1. tohoto návrhu jednacího řádu mimořádné valné hromady.

 

8.1

Návrh na usnesení mohou předkládat delegáti obou komor mimořádné valné hromady písemně návrhové komisi.

8.2

Z jednání mimořádné valné hromady se pořizuje zápis. Zápis pořizuje zvolený zapisovatel a je ověřen předsedajícím mimořádné valné hromady a předsedou VV KFS.

8.3

Se zněním usnesení mimořádné valné hromady seznámí přítomné předseda návrhové komise.

8.4

Ke schválení usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných oprávněných delegátů mimořádné valné hromady s hlasem rozhodujícím. Hlasuje se veřejným hlasováním.

 

 

 

 

Organizační komise

Mimořádné valné hromady

Královéhradeckého KFS

Původní článek: http://khfotbal.cz/vv-khkfs/navrh-programu-mvh.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže