Stanovy Fotbalu v kraji o. s.

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Sobota, 03. Březen 2012 16:22

Stanovy občanského sdružení Fotbal v kraji pro účastníky MVH.

 

S T A N O V Y

Fotbal v kraji, o.s.

 

 

I.

Základní ustanovení

 

 

1.   Název občanského sdružení je Fotbal v kraji, o.s. (dále jen Fotbal v kraji)

2.   Sídlem Fotbal v kraji je  Habrmanova 192/2, PS 22, 501 01 Hradec Králové

3.   Sdružení je právnickou osobou založenou v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

4.   Fotbal v kraji je dobrovolným sdružením právnických a fyzických osob provozujících tělovýchovnou a sportovní činnost, turistiku, osvětovou, informační a propagační činnost, sportovně-organizační činnost a hospodářskou činnost

5.   Ve sportovních soutěžích a v běžném korespondenčním styku bude používán název Fotbal v kraji, o.s..

 

 

II.

 

1.   Základním posláním Fotbalu v kraji je :

a)   organizovat tělovýchovnou, sportovně-organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro tyto činnosti materiální a personální podmínky,

b)   vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

c)   provozovat a udržovat veškerá zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)   vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného, sportovně-organizačního a ekonomického procesu ve Fotbalu v kraji k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a zajišťovat širokou informovanost v oblasti tělovýchovy a sportu vůbec,

e)   hájit zájmy členů Fotbal v kraji, za tím účelem spolupracovat s orgány kraje, obcí, s ostatními společenskými a sportovními svazy a organizacemi, kluby i jednotlivci,

f)   dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v Královéhradeckém kraji a dalších krajích, zejména sportovně-organizační a osvětovou činností

 

 

III.

Orgány Fotbal v kraji

 

1.Orgány Fotbal v kraji jsou :

a)   valná hromada

b)   výkonný výbor

c)   revizní komise

 

2.   Nejvyšším orgánem Fotbal v kraji je valná hromada složená ze všech členů. Schůze valné hromady svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Pokud o její svolání  požádá 1/3 členů Fotbal v kraji, koná se valná hromada nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

3.   Valná hromada zejména :

a)   rozhoduje o zániku Fotbal v kraji a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání

b)   rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Fotbal v kraji

c)   rozhoduje o přijetí a změnách stanov Fotbal v kraji

d)   volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní  komise je čtyřleté

e)   schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Fotbal v kraji, schvaluje rozpočet Fotbalu v kraji na příslušný kalendářní rok

f)   stanoví hlavní směry činnosti Fotbal v kraji pro příští období

g)  schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých se upravují vztahy Fotbal v kraji

 

4.   Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

 

V případě, že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů Fotbal v kraji v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý a schvaluje jej valná hromada. Vždy má předsedu a místopředsedu, kteří jsou zvoleni z řad členů výboru. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. V případě rezignace člena výkonného výboru jmenuje výkonný výbor na jeho místo náhradníka.

 

 

7.  Výkonný výbor zejména :

a)   zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b)   organizuje a řídí činnost Fotbal v kraji

c)   připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, kraje a jiných organizací a fyzických osob

d)   dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku vlastního či pronajatého, spolupracuje se sportovními svazy

e)   zajišťuje operativní spolupráci s Královéhradeckým krajem, Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem, Okresními fotbalovými svazy Královéhradeckého kraje, s orgány obcí a jiných krajů, Krajských fotbalových svazů a Okresních fotbalových svazů, s obchodními společnostmi, kluby a tělovýchovnými jednotami, jinými organizacemi a fyzickými osobami

f)        k zabezpečení činnosti Fotbal v kraji vytváří systém honorovaných osob v nezbytně nutném rozsahu.

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

8.   Revizní komise provádí revizi hospodaření klubu. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

 

IV.

Společné zásady členství v Fotbal v kraji

 

 

1.   Členem Fotbal v kraji se může stát na základě své svobodné vůle každá právnická a fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a posláním. Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výkonného výboru, přičemž členství vzniká schválením přihlášky výkonným výborem, který zajistí vystavení členského průkazu.

 

2.Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3.Členem Fotbal v kraji je vždy Královéhradecký krajský fotbalový svaz.

 

 

V.

Práva a povinnosti členů Fotbal v kraji

 

1.   Základní práva řádných členů Fotbal v kraji jsou :

a)   účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života v rámci Fotbal v kraji a to za podmínek Stanov Fotbal v kraji a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů též za podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly Fotbalem v kraji závazně  přijaty

b)   účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají

c)   uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím  zástupce  v orgánech Fotbal v kraji

d)   účastnit se jednání orgánů Fotbal v kraji, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

e)   volit a být volen od 18–ti  let  věku  do všech volených orgánů Fotbal v kraji.

 

Základní povinnosti řádného člena jsou :

a)   dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Fotbal v kraji a základní etické a mravní normy sportovce a činovníka,

b)   plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  Fotbal v kraji,

c)   šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Fotbal v kraji k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

d)   řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  ve Fotbalu v kraji, pokud  o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl,

e)   řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

3.   Řádné členství zaniká :

a)   vystoupením člena

b)   vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor

c)   vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

d)   úmrtím člena či zánikem Fotbal v kraji (dobrovolným  rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění ).

 

 

VI.

Majetek a hospodaření Fotbal v kraji

 

1.   Zdrojem majetku Fotbal v kraji jsou zejména :

-  příspěvky členů

-  příspěvky od fyzických a právnických osob spojené s krytím nákladů na činnost Fotbal v kraji

-  příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností, zejména v souvislosti s provozováním vydavatelských, tělovýchovných a sportovních zařízení, která Fotbal v kraji vlastní nebo užívá, a organizováním osvětové, informační, vydavatelské, sportovně-organizační, tělovýchovné a turistické činnosti

-  příspěvky a dotace od Krajských fotbalových svazů, Okresních fotbalových svazů a Královéhradeckého kraje

-  státní příspěvky, dotace sportovních svazů a jiných organizací a osob

-  dary od fyzických a právnických osob

-  příjmy z grantů, nadací a nadačních fondů a dalších fondů

 

2. Majetek Fotbal v kraji je ve vlastnictví Fotbal v kraji jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

 

3. Kromě majetku, ke kterému má Fotbal v kraji vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má právo hospodaření.

 

4. Zásady hospodaření upravuje interní předpis Fotbal v kraji.

 

 

VII.

Jednání jménem Fotbal v kraji

 

1. Jménem Fotbal v kraji jedná samostatně předseda nebo místopředseda, v případě nutnosti to může být i pověřený člen výkonného výboru

 

2.  Je-li k platnosti právního úkonu v pracovních, v obchodních, v občansko-právních vztazích a při uplatňování práva předepsaná právním řádem písemná forma, musí být tyto právní úkony jménem Fotbalu v kraji podepsány dvěma oprávněnými osobami.

 

V Hradci Králové dne 1.7. 2011

Původní článek: http://khfotbal.cz/fotbal-v-kraji/stanovy-fotbalu-v-kraji-o-s.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže