Komuniké z jednání VV KFS (10. 1. 2012)

Krajský fotbal, Krajský přebor
Napsal uživatel KHfotbal.cz   
Pátek, 13. Leden 2012 21:53

Zasedání výkonného výboru proběhlo v Třebši.

 

 

K O M U N I K É     č. 1/2012

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 10.1.2012 (místo konání sportovní hala Třebeš) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Miloš Židík, Ladislav Brož

Omluven: Pavel Moník

Sekretariát: Čeněk Celler, Tomáš Brixi

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise: Martin Zbořil, Miroslav Hofman, Zbyněk Novotný, Jiří Krenčík
Za OFS: 0

Hosté: 0


1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 12.12.2011 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 4,5,6,7,8,11,14,15,17, trvá řešení bodu 12 (aktiv sekretářů klubů KFS 9.3.2012), 13 (seminář trenérů mládeže klubů KFS 14.1.2012), 16 (ocenění Mgr.Školout)
b) splněn bod 17 (Ceny Václava Jíry), 13 (FPAM),  trvá řešení bodů 5 (Galavečer KFS Janské Lázně 27.1.2012), 9 (sazebník KFS), 12 (zvláštní cena FC Slavia HK), 14 (Škola mladých rozhodčích), 15 (zimní seminář rozhodčích), 16 (JUTAGRASS pohár dorostu) ze zasedání VV KFS ze dne 14.11.2011   
c) splněny body 4 (podpora klubů ObP U-19), trvá řešení bodu 7 (Zelený trávník, členské příspěvky) ze zasedání VV KFS ze dne 24.10.2011

d) trvá řešení bodu 13 (sazebník STK) ze zasedání VV KFS ze dne 3.10.2011
e) trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí), 16 (Regions-cup), 20 (čtvrtfinále Poháru hejtmana 2011/2012) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

f) trvá řešení bodu 6 (branky společnosti Tesing, partnerství se společností Tesing) ze zasedání VV KFS ze dne 1.8.2011

 

2. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS)

poblahopřál k životnímu výročí Ing.Martinu Zbořilovi, předsedovi KM KFS a předsedovi OFS Hradec

Králové.

 

3. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS)

projednal přípravu aktivu sekretářů klubů KFS dne 9.3.2012 a stanovil místo jednání ve Dvoře Králové, penzion Za Vodou od 17,00.
VV KFS vzal na vědomí možnost vyhlášení mimořádné Valné hromady KFS za účasti všech klubů KFS hrajících soutěže mužů KKFS v tomto termínu vzhledem k přípravě společného projektu soutěží s Pardubickým KFS.

 

4.VV KFS projednal a schválil  návrhy OFS Královéhradeckého kraje na udělení Cen Václava Jíry za rok 2012:

Karel Grulich                           návrh OFS Hradec Králové
Alois Reinberger                      návrh OFS Jičín
Karel Jindra                             návrh OFS Náchod

5.VV KFS vzal na vědomí a schválil návrh na přidělení dotace z projektu Zelený trávník 2012 pro Baník Rtyně v Podkrkonoší.

 

6.VV KFS schválil do funkce předsedy Komise rozhodčích KFS (dále jen KR KFS) Zbyňka Novotného a vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o důvodech odstoupení z funkce předsedy KR KFS Ing.Vlastislava Pánka.


7.VV KFS schválil výkon gesce za činnost KR KFS předsedou KFS Václavem Andrejsem.


8.VV KFS schválil složení KR KFS navržené předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným s účinností od 11.ledna 2012 – pp.Brixi, Mgr.Šob, Galba, Jindáček, Mazura, manažer Školy mladých rozhodčích KFS Mgr.Krenčík.

 

9.VV KFS schválil změnu v kompetencích členů VV KFS v otázce komunikace s Komisí rozhodčích KPŘFČ, místo člena VV KFS Pavla Moníka bude tuto kompetenci uplatňovat za KFS ve vztahu ke KR KPŘFČ předseda KFS Václav Andrejs.
VV KFS dále schválil změnu v kompetencích členů VV KFS v otázce náborové strategie a personálního marketingu mladých rozhodčích, místo člena VV KFS Pavla Moníka bude tuto kompetenci uplatňovat za KFS ve vztahu ke KR KFS předseda KFS Václav Andrejs.

 

10.VV KFS vyslechl a schválil koncepci práce KR KFS přednesenou předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným v otázce gescí jednotlivých členů KR KFS, v otázce činnosti Akademie mladých rozhodčích KFS, v otázce činnosti Školy mladých rozhodčích KFS (určena pro nové rozhodčí KFS), v otázce personální strategie KR KFS (střední a základní školy, kluby) a v otázce činnosti obsazovacího úseku.

11.VV KFS uložil KR KFS zpracovat a odeslat FAČR veškerou dokumentaci týkající se Konvence rozhodčích FAČR..

12.VV KFS uložil KR KFS realizovat společné jednání KR KFS s vedením KR OFS Královéhradeckého kraje dne 31.1.2012.

13.VV KFS vzal na vědomí zprávu manažera Školy mladých rozhodčích KFS (dále jen ŠMR KFS) Mgr.Jiřího Krenčíka, vzal na vědomí vyčíslení nákladů na činnost ŠMR KFS v roce 2011 a vzal na vědomí zahájení činnosti ŠMR KFS v roce 2012 dne 16.3.2012 v Lesnické akademii Trutnov.

 

14.VV KFS projednal zprávu o kvalitě a problematice videozáznamů klubů VOTROK krajského přeboru

dospělých ze závěrečných podzimních kola a schválil tyto závěry:

a)      VV KFS vzal na vědomí pokutu ve výši 5 000 Kč udělenou STK KFS pro klub Sokol Lhota p.L. ve věci nedodaného videozáznamu z utkání Sokol Lhota p.L. – SK Týniště n.O., uvedená pokuta bude v roce 2012 příjmem Fondu podpory akcí mládeže v rámci KKFS.

b)      VV KFS potvrdil klasifikaci kvality videozáznamů stupněm 5 (nejhorší kvalita) pro kluby VOTROK Krajského přeboru mužů FC Nový Hradec Králové, FK Lázně Bělohrad/Pecka a RMSK Cidlina Nový Bydžov B a schválil výši pokuty ve smyslu Rozpisu soutěží KFS 2000 Kč

c)      VV KFS potvrdil klasifikaci kvality videozáznamů stupněm 1 (nejlepší kvalita) pro kluby VOTROK Krajského přeboru mužů SK Libčany, Sokol Kratonohy a FC Spartak Rychnov n.K. a schválil výši příspěvku těmto klubům za vysoce kvalitní realizaci videozáznamů 2000 Kč, příspěvek bude vyplacen těmto klubům ze zdrojů získaných pokutami uvedenými v bodě 15, písmeno b, zápisu z jednání VV KFS ze dne 10.1.2012

 

15.VV KFS uložil sekretariátu KFS vydání elektronického Zpravodaje KKFS do 18.1.2012.

 

16.VV KFS vyslechl a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše týkající se ekonomických záležitostí KKFS:

a)      uzavření příjmu finančních dokladů za rok 2011, příprava podání daňového přiznání

b)      vyúčtování dotací MŠMT ČR a MF ČR pro KFS a OFS bylo předáno ekonomickému oddělení FAČR

c)      byly vyúčtovány veškeré dary, granty a dotace včetně příspěvků KM FAČR

d)      byly podány projekty a žádosti o granty Královéhradeckého kraje týkající se ŠMR KFS, pohárových soutěží mládeže KFS a krajských reprezentací mládeže pro rok 2012

 

 

17.VV KFS stanovil výši cestovného pro členy VV KFS a členy odborných komisí KKFS ve stávající výši 4 Kč/kilometr s účinností do 30.6.2012.

 

 

18.VV KFS schválil podepsání smlouvy se společností AXAM s.r.o. Hradec Králové ve výši 30 000 Kč, získané finanční prostředky budou použity pro kluby s účastí v krajském přeboru starších žáků U-15.
VV KFS stanovil název krajského přeboru kategorie U-15 na SPRINGFIELD krajský přeboru starších žáků Královéhradeckého kraje.
VV KFS pověřil podpisem smlouvy předsedu KFS Václava Andrejse.

 

19.VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše zjištěním nutnosti vést podvojné účetnictví občanskými sdruženími, kteří prostřednictvím KFS nebo OFS přijímají dotace poskytnuté FAČR MŠMT ČR nebo MF ČR v roce 2012.

 

20.VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o doplnění Směrnice KFS ve smyslu závěrů uvedených v bodě 11 zápisu ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011.
VV KFS dále schválil poměrem hlasů 7:1:0 stanovení garantů za grantová a dotační schémata:
Škola mladých rozhodčích                               Mgr.Jiří Krenčík          KR KFS (navrhne předseda Zbyněk Novotný do termínu příštího VV)

Akce KM KFS a reprezentace KFS mládež   Mgr.Jiří Krenčík          KM KFS (gestor Ladislav Brož a předseda Ing.Martin Zbořil)

 


21.VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing.Vladanu Halešovi provést sumarizaci příjmů a výdajů Fondu podpory akcí mládeže KFS za rok 2011 a dále uložil pracovnímu týmu KFS realizovat vyhlášení podmínek žádostí pro rok 2012.

22.VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi vydat Příkaz předsedy KFS k inventarizaci majetku KFS. Inventura bude realizována v období 11.1.-15.2.2012.
VV KFS dále schválil poměrem hlasů 8:0:0 složení inventarizační komise ve složení Miloš Židík, Ladislav Brož a Pavel Moník a složená likvidační komise ve složení Ing.Petr Vítek, Ing.Michaela Zimová a Čeněk Celler.

 

23.VV KFS schválil pořízení nového mobilního telefonu pro trenéra mládeže KFS Ladislava Brože.

 


24.VV KFS projednal a vzal na vědomí termín aktivu Pardubického KFS k společnému projektu soutěží KKFS a PKFS dne 19.ledna 2012 od 17,00 v Ohrazenicích. VV KFS pověřil účastí na tomto aktivu členy VV KFS Václava Andrejse, Marka Pilného, Mgr.Vladimíra Blažeje a Ladislava Brože.

 

25.VV KFS projednal výsledky přijatých stanovisek klubů hrajících v soutěžním ročníku 2011/2012 VOTROK Krajský přebor mužů Královéhradeckého kraje a vedoucího klubu 1.A třídy Královéhradeckého kraje SK Bystřian Kunčice ke koncepci případného vzniku společné nejvyšší soutěže dospělých při shodném počtu týmů z obou krajů.
VV KFS vzal na vědomí, že z počtu oslovených 17 klubů bylo 10 klubů pro vznik společné nejvyšší soutěže dospělých, 3 kluby zaujaly neutrální stanovisko s tím, že vzniku nové soutěže nebudou bránit a nemají zájem o start v ní, a 4 kluby byly proti vzniku společné nejvyšší soutěže dospělých.

VV KFS vzal dále na vědomí písemný materiál o případné nové struktuře soutěží KFS ve dvou variantách zpracovaný místopředsedou KFS Mgr.Vladimírem Blažejem.
VV KFS rozhodl o svolání mimořádné Valné hromady KKFS na 9.3.2012 do Dvora Králové za předpokladu kladného stanoviska klubů Pardubického KFS ke společné nejvyšší soutěži dospělých.

 

26. VV KFS projednal přípravu 2.Galavečera krajského fotbalu v Janských Lázních a vzal na vědomí

zprávu Mgr.Miroslava Hofmana o technickém a programovém zabezpečení akce (termín konání pátek

27.ledna 2012).

VV KFS vzal na vědomí aktivity s cílem zajistit věcné ceny pro vyhodnocení všech anket.

 

27. VV KFS schválil pořízení cen pro vyhodnocené činovníky, kteří obdrží cenu

Jana Modřického 2012, při stanovení maximálních nákladů z rozpočtu KFS ve výši 7 000 Kč, zbývající

hodnotu cen zajistí jednáním s partnery KFS Ing.Petr Vítek a Mgr.Vladimír Blažej.

 

28. VV KFS schválil poměrem hlasů 8:0:0 doplnění úkolu č.6 ze zasedání VV KFS ze dne 1.8.2011

pořízením 3 párů speciálních odlehčených branek o rozměrech 2x5 metrů od společnosti TESING pro

vyhodnocení klubů v rámci JUNIOR ceny 2012 při předpokládaných nákladech 54 000 Kč.

VV KFS stanovil zdroje pořízení 3 párů speciálních odlehčených branek a pověřil předsedu KFS Václava

Andrejse projednáním dodávky 3 párů speciálních odlehčených branek a členku VV KFS Ing.Michaelu

Zimovou zpracováním dárkových poukazů pro vyhodnocené kluby.

 

29. VV KFS schválil konání 3.Galavečera krajského fotbalu dne 25.ledna 2013

v Hořicích s tím, že VV KFS předpokládá poskytnutí prostor pro konání akce bez nutnosti úhrady nájmu

spojené s dalším aktivním podílem Městského úřadu v Hořicích a zajištěním partnerské spolupráce ve

výši 10 000 Kč určené na pořízení cen pro vyhlášené kategorie.

 

30.VV KFS vyslechl a schválil zprávu člena VV KFS Ladislava Brože o závěrech z jednání Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS):

a) program semináře trenérů mládeže KFS dne 14.1.2012¨

b) organizace ZHL a srovnávacího turnaje výběrů OFS U-12 a U-13

c) prezentace doplnění Rozpisu soutěží pro krajské přebory starších přípravek a mladších žáků na aktivu trenérů mladších žáků a starších přípravek před zahájením jarní části soutěží.
VV KFS vzal na vědomí zápis z jednání KM KFS ze dne 9.1.2012 a schválil poměrem hlasů 8:0:0 návrh KM KFS na rozdělení týmů do skupin pro jarní část krajského přeboru mladších žáků a starších přípravek..

 

31.VV KFS schválil ke dni 10.1.2012 ukončení činnosti realizačních týmů výběrů KFS U-13 až U-15 a ke dni 11.1.2012 jmenoval nové realizační týmy výběrů KFS U-13 až U-15 ve složení: Michal Stříž, Miroslav Klenz, Martin Novotný, Jaroslav Panenka, Milan Frýda a Pavel Matějka. Rozdělení jednotlivých trenérů do realizačních týmů výběrů KFS U-13 až U-15 navrhne na jednání VV KFS dne 6.2.2012 gestor Komise mládeže Ladislav Brož.

 

32.VV KFS schválil pořadatelství přeboru výběrů OFS U-13 pro OFS Rychnov n.K. s variantami Solnice, Albrechtice n.O. nebo Dobruška a pořadatelství přeboru výběrů OFS U-12 a

U-11 pro OFS Jičín s pořadatelstvím Hořice-Lázně Bělohrad.

 

33.VV KFS uložil všem členům VV KFS a členům odborných komisí KFS realizovat permanentní

jednání s potenciálními partnery KKFS.

 

34.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy ORK KFS Ing.Miroslava Řeháka o jednání ORK KFS dne 24.1.2012.

 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2012.

6.2.2012                     16,00               Dvůr Králové, penzion Za Vodou
5.3.2012                     16,00               hala TJ Sokol Třebeš

26.3.2012                   16,00               Lázně Bělohrad
16.4.2012                   16,00               Nové Město n.M.

14.5.2012                   16,00               Opočno
4.6.2012                     16,00               Chlumec n.C.
25.6.2012                   16,00               Vysoká n.L.

Václav Andrejs

předseda Královéhradeckého KFS

 

Read more http://khfotbal.cz/vv-khkfs/komunike-z-jednani-vv-kfs-10-1-2012.html

 
Nejlepší fotbalový manažer.
Banner
V češtině a ZDARMA!

Další dokumenty

Facebook

Soutěže